ВСИЧКИ, които имат сключени „Договори за банков кредит със сключена застраховка „Живот на получатели на кредити” в „ДЗИ” АД ( „наследени” от Пощенска банка) и ипотечни договори за обезпечаване на тези кредити НЕКА СЕ ОБАДЯТ, посредством контактната форма на този сайт, за да бъдат отървани от банкерското робство, да спасят парите и ипокераните си имоти и да получат полагащите им се обезщетения от тази банка, чрез готовия за предявяване колекгивен иск срещу Пощенска банка ! ВСИЧКИ, които имат сключени договори за ипотечни кредити БЕЗ ДОКАЗВАНЕ НА ДОХОДИ с банки : „Пиреос”, „Райфайзен”, „ДСК” , „Пощенска банка” и „ОББ” НЕКА СЪЩО СЕ ОБАДЯТ, за да бъдат отървани от банкерското робство , чрез готовите за предявяване колекгивни искове срещу тези банки !
ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > СV- образования-две висши и едно средно специално (техникум)  >  

 място за вашата реклама 

>
> Първа страница
 > Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> Моето СV-резюме
> Образование
> Квалификации
> Чужди езици
> Компютри
Трудов стаж в:
> Институции
> Икономиката
Науката:
> сензации в био-
   технологията

Гражданското
право-виртуоз

> първа уникална
   масова дейност

> втора уникална
   масова дейност

Наказателното
право - върхове
> първи в Бъл-рия
   осъдени данъчни
   инспектори

>н е д о с е г а е ми властници са вече в  затвора,  как   ги правя  тези  неща
Международна
дейност- рекорди

> Световен рекорд
Желанията ми за
> Професиите
> Място на работа
> Условията
 
> СV-принт вариант

2/ КАТО ЧАСТЕН    
ПРЕДПРИЕМАЧ
Н А М И Р А М : скандинавски:

> клиенти за ваши
   стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
   работа за вас

> частни лица за
   запознанства

За в Скандинавия
извършвам всички
необходими неща
и регистрации за:

> Бизнес дейност
> Наемна работа
> Лични контакти за
   брак/приятелство

> Hаеми-офис/жил
 
Правя за цял свят:
> Вашата реклама
> Сайтове за вас

Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество


Приятелство с мен
> Ти ли си Тя ?
> Вие ли сте те ?
> Къде живея аз
> Лични качества
> Интересите ми
> Спорт
> Фотоалбуми
 
Може би интересни
> за Вас новини
 
p

 СV- образования - две  висши и  един техникум

 
.

 образования

квалификации

чужди езици

компютри умения

доказателства

  .
 
1.

Средно-специално - Техникум   

.

 

Дати (от - до )

От септември 1978 -  до юни 1982

.

 

Име на придобитата

Машинен техник

квалификация

.
 

Основни  предмети и професионални умения

 

Основни предмети:

технология на машиностроенето,металорежещи ма- шини, машинни елементи

автоматизация, математика

 

 

 

Професионални предмети :

професионални техники (проектиране,конструира- не,изработване, сглобяването, изпитание, монтаж и ремонт на машини, апарати и нестрандартно-уни- кално оборудване за студена обработка на мате- риалите )

науки приложими за  производството на  машини, апарати и инструментариум (съпротивление на ма- териалите, механика, инженерна графика,техноло- гия на металите, елекротехника,  хидравлика,взаи- мозаменяемост,допуски,сглобки и технически изме- рвания )

професионална технология (основни принципи, ергономия, хигиена и безопасност на труда )

     

професионални практики по (стругарство, шлосер- монтьорство, заваряване, ковачество, леярство)

.

 

Име и вид на  образова-

Техникум по механотехника "Крум Велков"

телната организация

гр. Пазарджик 4400, бул."Цар Освободител" №103

България

.

 

Ниво по националната

ISKED 4 (Ниво 4 по Международния класификационен стандарт

или международната

             за образование изработен от ЮНЕСКО за справки вижте

класификация

http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf

.
.

 

 Дипломна работа

Проектирах , конструирах и  изработих  Петоперационна

машина , представляваща  НОВ ПРОМИШЛЕН ОБРАЗЕЦ в

България,за което бях награден с още една златна знач- ка  от тогавашното ТНТМ (Техническо и Научно Творчество на Младежта)

.

 

Успех

пълно отличие  6.00 по /от абсолютно всички изучавани 40 предмета и държавните изпити.Така от създаването на този техникум през 55г. до настоящият момент все още аз съм единственият завършил го с абсолютно   отличие. За това съм награден с още един Златен медал и Грамота под №1

.

 

Други постижения

През време на това следване съм спечелил и 8 (осем) олимпиади по различни учебни дисциплини . И два пъти- през 81 и 82 г. съм бил Национален първенец – в тогава провежданите ученически бригади, за което също съм награждаван.

.
2.

Първо Висше образование - Университет   

.

 

Дати (от - до )

От септември 1984 -  до октомври 1989

.

 

Име на придобитата

Инженер-технолог за биотехнологичните призводства,

.

квалификация

степен - магистър, първи випуск биотехнолози в Б-я

.
.
 

Основни  предмети и професионални умения

 

Основни предмети:

молекулярна и клетъчна биология, микробиология, биохимия, генетика, антибиотици, витамини, ензи- ми, хормони, микробни белтъци и екология

автоматизация и компютърно моделиране, оптими- зиране и мащабни преходи в/на биотехнологични- те процеси, проектиране и коструиране на техно- логичното оборудване

 

 

 

Професионални предмети :

Микробен биосинтез на антибиотици, ензими, вита- мини, аминокиселини и др. биологично активни ве- щества ;

Получаване на микробни белтъчни продукти за хранителни и фуражни цели ;

Приложение на имобилизирани ензими и микробни клетки в биотехнологичната и хранителната про- мишленост ;

Селекция на микробни щам продуценти на биологично активни вещества ;

Биотехнологични методи за получаване на храни и напи- тки ;

Разработване на функционални храни и добавки ;

Биотехнологични подходи при контрол и безопас- ност на лекарства, храни и напитки ;

Науки приложими към биотехнологичните произво- дства - организация и управление на биотехноло- гичните производства, хигиена и безопасност на труда ;

Познания за бизнеса и неговата икономика, пра- вен и социален контекст, и Патентно дело !

.

 

Име и вид на  образова-

Университет по Хранителни Технологии,

телната организация

катедра: " Биотехнология"

гр. Пловдив 4000, бул." Марица" № 26, България

за по-голяма ястнота - ИТ адрес : http://www.uft-bio.com/

.

 

Ниво по националната

ISKED 8 (Ниво 8 по Международния класификационен стандарт

или международната

             за образование изработен от ЮНЕСКО за справки вижте

класификация

http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf

.

 

 Дипломна работа

Проект на цех за производство на ензима- пектиназа

Тази дипломна работа се състои от 97 (деветдесет и сед-

ем) страници и 16 (шестнадесет) броя работни и сборни чертежи, включваща - технологична, техническа, архи- тектурно-строителна и икономическа част.

Остана завинаги във "Златния фонд" на катедра "Биотехноло- гия" като пример и образец за абсолютна перфектност, безпо- грешност, отлични познания  и творчество .

.

 

Успех

пълно отличие  6.00 от държавните изпити и общ успех - 5.01 от всички предмети изучени по време на следването

 

С този успех отново бях първенецът на випуска !

.

 

Други постижения

През време на това следване, още прз 87 г. защитих на национално ниво - ОРИГИНАЛЕН МОЙ РЕФЕРАТ - по сво- бодно избрана от мен икономическа тема.

Рефератът се казваше "НОВ НАЧИН НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ", съ- стоящ се от 47 (четиредесет и седем страници ).

С него излагах и защитавах доста смелите  за, по през онези ко- мунистически времена в България- мои възгледи за необходи- мостта от преминаване към свободно ценообразуване и пазарни принципи в сферата на икономиката, за което влязох в поред- ния ми конфликт с тогавашните властти.

Този Реферат остана както  в архива на Централния Комитет на управляващата тогава Българската Комунистическа партия къ- дето им го пратих за ограмотяване,  така и  в архива на на Уни- верситета хо Хранителни Технологии.

.

Други необходими разяснения:-то има ли нещо нормално в Б-я? 

.

Поради интермедиарноста на тази интегрална и нова за времето си специал- ност, "Биотехнология"  и тъй като това беше първият такъв випуск, то:

  • следвалите по нея, учихме и държахме изпити по различни предмети в цели ЧЕТЕРИ УНИВЕРСИТЕТА !

  1. Първите две години – в Софийския университет “Климент Охридски"
  2. Следващите в сегашния Технически университет – гр. София ( с бившо име- Висш Машинно– Електро- Технически Институт “Ленин” ),  и в сега- шния Университет за Химични Технологии и Металургия – София (с бившо име- Висш Химико Технологичен Институт)

  3. И последните две години – в Университета по Хранителни Технологии- гр. Пловдив (с бившо име -Висш Институт по Хранително- Вкусова Промишле- ност)

.
3.

Второ Висше образование - Университет   

 

Име на придобитата

Юрист

.

квалификация

.

И с мафиотизираната съдебна система се  справих и постигнах това , което никой друг не бе постигнал - като я принудих да вкара в затвора недосегеми дотогава властимащи бандити!

Жалко, че няма достатъчно на брой, честни и почтени и едновременно с това и заможни и като такива- неподдаващи се на корупция хора и затова вече не бих желал да се занимавам с тази професия на територията на Б-я !

.
4.

Друга притежавана квалификация   

.

 

Дати (от - до )

От ноември 1988 -  до февруари 1989

.

 

Име на придобитата

Дърводелец

.

квалификация

.
.
 

Основни  предмети и професионални умения

 

Основни предмети:

технология на дървесината

машини и инструменти в дървобработващата и ме- белната промишленост

 

 

 

Професионални предмети :

професионални техники (проектиране,конструира- не,изработване, сглобяването, изпитание, монтаж и ремонт на седалищни, корпусни и интериорни ме- бели )

професионална технология (основни принципи,ер- гономия, хигиена и безопасност на труда в дърво- обработващата и мебелната промишленост)

     

професионални практики по/със (банциг, циркуляр абрихт,щрайхмус, фрези, пробивни, дълбачни и шлайфмашини, струг, бусоли, автоклави, вайма и кантираща машина и машини за:

 

огъване, набиване на дибли и изработване на зао- блен чеп, за снаждане на фурнир и за повърхнос- тна обработка- лакозаливни, ръчни шприц- писто- лети и швабел

.

 

Име и вид на  образова-

Професионален Учебен Център към Дървообработващ  за-

телната организация

вод "Чавдар" гр.Белово 4470, бул." Освобождение" №28

България

.

 

Ниво по националната

 Национална Професионалка квалификация (НПК)- 4-ти  разряд

или международната

             

класификация

 

 Сега  от по-долу дадените връзки може да изберете, какво желаете да  разгледате по-нататък  

 
 
.

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   14-06-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов